Serveis

Serveis

TASQUES QUE PODEM PORTAR A TERME COM A ADMINISTRADORS DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS:

 

D'acord a l'última reforma de la vigent Llei de Propietat Horitzontal, portada a terme per la Llei 8/1999, de 6 d'abril i, sobretot, la Llei 5/2006, de 10 de maig, del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya, correspon a l'Administrador de la Comunitat de Propietaris:

 

1.- Prendre les mesures convenients i fer els actes necessaris per a conservar els béns i el funcionament correcte dels serveis de la comunitat.

2.- Vetllar perquè els propietaris compleixin les obligacions i fer-los els advertiments pertinents.

3.- Preparar els comptes anuals de l'exercici precedent i el pressupost.

4.- Executar els acords adoptats per la Junta de Propietaris i fer els pagaments i cobraments que corresponguin.

5.- Decidir l'execució de les obres de conservació i reparació de caràcter urgent, de la qual cosa ha de donar compte immediatament a la presidència.

6.- Pagar, amb autorització de la presidència, les despeses de caràcter urgent que poden ésser a càrrec del fons de reserva.

A més, nosaltres ens comprometem a vetllar de forma seriosa i constant pel bon funcionament de la Comunitat de Propietaris, gestionant-la i assessorant-la en qualsevol qüestió que afecti el seu bon tarannà, tenint sempre en compte el que beneficia a la Comunitat, entesa com a col·lectiu, però atenent qualsevol queixa, avís o suggeriment particular que rebem. Intentem també acostar posicions en tots aquells temes que puguin afectar la bona convivència entre els veïns, evitant que petites desavinences esdevinguin grans problemes de difícil solució amistosa.

Dins les nostres tasques com a Administradors de la Comunitat, mantenim sempre informats al President i a aquells membres de la Junta de Propietaris que hi estiguin interessats sobre:

 

- Les gestions fetes i el seguiment portat en relació a les avaries o sinistres que hi hagin hagut.

- El seguiment fet respecte al pagament de les quotes de la Comunitat pendents de pagament, evitant les llargues morositats.

- L'estat dels ingressos i les despeses de la Comunitat i el compliment i el seguiment del pressupost aprovat.

- La normativa aplicable pel què fa referència al manteniment dels elements comuns de la Comunitat i el seu ús per part dels copropietaris.

- La normativa municipal que regula la correcte convivència entre els veïns.

 

ALTRES SERVEIS:

 

Així mateix, desde les nostres oficines ubicades a Vic, al Carrer Jacint Verdaguer, 16, 1er. Despatx 2, dedicades també a l'assessorament laboral, fiscal, comptable, jurídic i immobiliari, i composades per professionals de tots els àmbits (advocats, economistes, assessors fiscals i laborals, corredors d'assegurances, experts immobiliaris...) els oferim els serveis de tramitació i confecció de nòmines i seguretat social, tramitació de pensions i subsidis de la Seguretat Social, seguiment de comptabilitats i de liquidacions trimestrals a Hisenda acompanyat per tot l'assessorament fiscal i comptable necessari, assessorament jurídic en tot els àmbits: laboral, fiscal, administratiu, civil, penal, processal...que comporten els serveis entre d'altres de confecció i tramitació de qualsevol tipus de documentació jurídica, presentació i seguiment de la concessió d'instàncies a l'Administració, sol·licituds de permisos administratius, confecció de tot tipus de contractes, assessorament i seguiment de plets en qualsevol àrea jurídica....Complementat amb els nostres serveis en l'àmbit de la compra-venda immobiliària, i l'assegurança.

Tot l'exposat ens permet oferir-vos entre d'altres serveis els següents:

- Portem el control i la gestió de la contractació dels serveis de persones a la Comunitat (ex. Serveis de neteja, serveis de vigilància, serveis de manteniment de les instal·lacions...).

- Custodiem tota la documentació que fa referència a la Comunitat: llibres d'actes, de l'edifici, pòlisses d'assegurances, contractes laborals, contractes de serveis....).

- Cerquem els millors serveis als millors preus per la Comunitat de Propietaris, demanant, prèviament, i comparant sempre, els pressupostos subministrats.

- Preparem tot el que fa referència als comptes de la Comunitat per tal presentar-los a les reunions.

- Preparem i fem arribar als copropietaris les convocatòries de reunió.

- Assistim a les reunions i redactem les actes que s'aixequin.

- Us facilitarem un codi, mitjançant el qual, a través de la nostra pàgina web, podreu accedir, via on-line, a la vostra Comunitat (comptabilitat, pressupostos, circulars, legislació més important, ...).

 

 

Menu Principal