Notícies

EL RESPECTE PEL MEDI AMBIENT

article 1

Els veïns tenim la responsabilitat de mantenir net el nostre barri i l'entorn natural de la població on residim

I evitar aquelles activitats que siguin perilloses, com encendre foc, o que puguin degradar-lo: deixar bosses d'escombraries o de runa, alterar l'entorn natural (tallar branques o pertorbar l'entorn de la fauna i la flora...), etc.
També és important que en la vida quotidiana posem en pràctica mesures per estalviar el consum d'aigua, electricitat i gas.
Només amb mesures d'estalvi aconseguirem reduir els efectes negatius del malbaratament del consum energètic. L'obtenció dels recursos energètics (limitats, d'altra banda) implica una despesa pública creixent que, a més, té efectes negatius en el medi ambient: augment de la contaminació, desforestació, escalfament del clima, sequeres, etc.
A casa nostra podem fer un seguit d'accions senzilles per tal de contribuir al manteniment del medi ambient:
• Utilitzar bombetes de baix consum. Són més cares però duren més i estalviarem diners en la factura de l'electricitat.
• No deixar els llums encesos si no utilitzem l'espai. També podem estalviar apagant del tot els aparells electrònics en lloc d'apagar-los amb el comandament a distància.
• Si hem de comprar un electrodomèstic, podem demanar que sigui de classificació energètica eficient, és a dir, els nous models d'electrodomèstics porten incorporats mecanismes d'estalvi d'energia.
• Podem estalviar aigua dutxant-nos en lloc de banyar-nos, controlant les aixetes que degoten i tancant l'aixeta mentre ens rentem les mans o les dents i rentem els plats.

El cànon de l'aigua
El cànon de l'aigua és un impost ecològic que serveix per pagar els costos dels serveis del cicle de l'aigua: depuradores, embassaments, controls, etc. Representa entre el 15% i el 25% de la factura de l'aigua, depenent del municipi i de la quantitat d'aigua que gasta cada habitatge, de manera que actua com una penalització. Per mitjà de l'Agència Catalana de l'Aigua podem sol•licitar una ampliació del tram del cànon de l'aigua per a famílies de més de tres membres, de manera que s'amplia en 3 m3 mensuals per persona als límits de consum establert per la Llei. El tràmit es pot fer mitjançant la web de l'Agència Catalana de l'Aigua, de manera presencial o per correu certificat a l'entitat subministradora corresponent.
Una altra mesura efectiva i senzilla és separar els residus i fer servir els contenidors de recollida selectiva, que tenen la distribució següent:
• El contenidor de color marró, gris, taronja... és el contenidor per a residus orgànics, que s'han de dipositar en bosses ben tancades.
• Els horaris recomanats per dipositar la brossa orgànica als contenidors és entre les 19 h i les 22 h.
• El contenidor blau per al paper i el cartró, que s'ha de dipositar plegat.
• El contenidor groc per a envasos lleugers: plàstics, llaunes, brics (determinats envasos de llet, sucs...). També cal dipositar-los plegats, per aprofitar millor l'espai disponible i facilitar-ne la manipulació posterior.
• El contenidor verd per al vidre.
A més d'aquests contenidors selectius, molts establiments disposen de contenidors especials per a piles gastades, a les farmàcies tenen contenidors per a medicaments caducats i en moltes places i mercats hi ha contenidors per a roba usada.
L'Ajuntament també ens ofereix informació sobre la situació i els horaris d'obertura dels centres de recollida (deixalleries públiques) de materials que no es poden dipositar als contenidors de la via pública com olis, bateries i piles electròniques, pintures, runa o electrodomèstics. Aquests materials, si no es poden recuperar i reciclar, són perillosos per al medi ambient i la salut de les persones.
A la majoria de municipis també funciona un servei de deixalleria mòbil que s'instal•la regularment al nostre barri per recollir aquests materials.
També s'ofereix un servei municipal de recollida de mobles i trastos vells, amb uns dies i uns horaris concrets per a cada barri. El dia corresponent, s'han de deixar els mobles davant del portal de casa, preferiblement entre les 20 h i les 22 h. Dipositar-los al carrer fora d'aquests dies és una acció que està sancionada.

Menu Principal