Notícies

Quines competències té la junta de propietaris i propietàries?

article 1

 La LLEI 5/2015, del 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, que va entrar en vigor el juny de 2015, en el seu article 553.19, apartat segon disposa que la Junta de propietaris té les competències no atribuïdes expressament a altres òrgans i, com a mínim, les següents:

a) El nomenament i la remoció de les persones que han d'ocupar o ocupen els càrrecs de la comunitat.
b) La modificació del títol de constitució.
c) L'aprovació i modificació dels estatuts i del reglament de règim interior.
d) L'aprovació dels pressupostos i dels comptes anuals.
e) L'aprovació de la realització de reparacions de caràcter ordinari no pressupostades i de les de caràcter extraordinari i de millora, de llur import i de la imposició de derrames per a finançar-les.
f) L'establiment o la modificació dels criteris generals per a fixar o modificar quotes.
g) L'extinció voluntària del règim.

Menu Principal