Notícies

Fumar dins la Comunitat de Propietaris

article 1

Les normes específiques que regulen les Comunitats de propietaris són al Codi civil de Catalunya (dins l'article 553).

Però també hi ha altres normes que afecten també el desenvolupament i vida de la Comunitat. Una d'elles, de la que ens volem fer ressò avui, és la que afecta a l'hàbit de fumar.
La llei que establí les grans limitacions a fumar (llei 28/2005), va reformar-se per la llei 42/2010, éssent aquest el context regulador que afecta també a la pràctica del fumar dins la Comunitat de propietaris (que és ara el que ens ocupa).
És clar que ningú pot prohibir que hom fumi dins casa seva, al seu pis, al seu habitatge (de moment), però sí que la normativa prohibeix el consum de tabac en els llocs d'ús col•lectiu, amb independència de la seva titularitat pública o privada (per exemple un despatx, comerç, etc)
Aquesta prohibició de consumir tabac, pel que fa a les Comunitats, afecta tant als ascensors o elevadors, com naturalment que a les escales, els portals, els passadissos i a qualsevol altre element comunitari.
D'aquesta manera, llevat que es tracti de zones que siguin a l'aire lliure (s'excepciona el cas de les zones a l'aire lliure on accedeixin menors per a zones de lleure o joc, en quin cas la Comunitat haurà d'acotar aquestes zones), a la resta no es podrà consumir tabac.
Naturalment que la Comunitat pot, a més, establir alguna regulació més restrictiva que la fixada per la llei, sempre que aquesta restricció no afecti als espais privatius (el seu propi habitatge, com dèiem abans). Podrà adoptar aquest acord la Junta de Propietaris.
Però, en canvi, la Comunitat no podrà eximir de la prohibició legal, éssent qualsevol acord que es prengui en aquest sentit, totalment il•legal (és a dir, la Comunitat pot prohibir fumar en llocs comunitaris que legalment sigui possible, però no podrà permetre fumar en llocs afectats per la prohibició legal).
Pel cas que la prohibició legal sigui incomplerta per part d'algun propietari i correspongui a l'establerta a la llei, la Comunitat, per via dels seus representants o empleats, podrà fer la corresponent denúncia (les sancions van dels 30 als 600 € i dels 601 als 10.000 €, en funció de si tenen el caràcter lleu o greu).
Pel cas que la infracció ho sigui a prohibicions establertes per la Comunitat (més enllà de les que imposa la llei), la Comunitat no podrà fer servir la via de denúncia, sinó que haurà de seguir la via judicial (la qual cosa pel procediment a seguir i el seu cost, ho farà molt possiblement inviable).

Menu Principal