Notícies

Instal•lar càmeres de vigilància a la Comunitat

article 1

Les exigències normatives en matèria de protecció de dades personals s'apliquen a l'ús de càmeres o qualsevol mitjà tècnic anàleg que capti imatges amb finalitats de vigilància o altres propòsits.

itjançant les càmeres instal•lades en espais privats, imatges d'espais públics, excepte en el cas que sigui imprescindiblLa necessitat de garantir la seguretat als nostres habitatges, està donant com a resultat un increment d'instal•lacions de sistemes de vigilància, mitjançant la instal•lació de circuits tancats de televisió, l'enregistrament amb dispositius webcam, la digitalització d'imatges, etc.

Cada dia són més les comunitats de propietaris que demanen aquests serveis, la qual cosa ens porta a definir els requisits necessaris per obtenir l'aprovació de la instal•lació i del funcionament d'un sistema de videovigilància.
En primer lloc, cal tenir en compte que la captació d'imatges mitjançant sistemes d'enregistrament forma part de l'àmbit d'aplicació de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal perquè dins del concepte de "dada personal" queden incloses les imatges quan es refereixen a persones identificades o identificables. Per això, les exigències normatives en matèria de protecció de dades personals s'apliquen a l'ús de càmeres o qualsevol mitjà tècnic anàleg que capti imatges amb finalitats de vigilància o altres propòsits.
L'acord de la comunitat de propietaris per a la instal•lació de càmeres de vigilància és vàlid si s'obté el vot favorable de la majoria de propietaris, que han de representar la majoria de quotes de participació, però això no eximeix de l'observança de la normativa sobre protecció de dades.
La instal•lació de càmeres sense donar compliment a aquesta normativa pot fer que la comunitat de propietaris sigui sancionada com a autora d'una falta greu, amb sancions que podrien superar els 60.000 €. No obstant això, en supòsits similars, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades està optant pel principi de mesura en les sancions i està aplicant les sancions pecuniàries previstes per a infraccions lleus (de 600 a 60.000 €).

Per evitar aquesta infracció, s'han de complir una sèrie de requisits. A manera de síntesi, s'exigeix: a) La col•locació a les zones de videovigilància de com a mínim un distintiu informatiu situat en un lloc suficientment visible; b) L'existència d'impresos a la disposició dels interessats on es detalli la informació prevista legalment (existència de fitxer o tractament de dades de caràcter personal, finalitat, possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, identitat i adreça del responsable del tractament); c) La inscripció del fitxer per part de la comunitat de propietaris a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades; e) Les imatges només poden ser tractades quan siguin adequades i no excessives, d'acord amb les finalitats que hagin justificat la instal•lació de les càmeres; f) No es poden obtenir, me per a les finalitats de vigilància preteses.
J.P

Menu Principal