Notícies

Què és una Comunitat de Propietaris

article 1

La comunitat de propietaris és l'òrgan que regula les relacions entre els propietaris dels habitatges d'un mateix edifici, i gestiona les possibles incidències que puguin sorgir.

El seu objectiu és vetllar perquè tots els propietaris compleixin les seves obligacions com a tals, les quals es poden resumir en els punts següents:
• Respectar els elements comuns i les instal•lacions generals.
• Mantenir en bon estat el seu pis i les instal•lacions privatives.
• Contribuir a les despeses generals (tant ordinàries de conservació com extraordinàries de reparació), segons la quota assignada.
En relació amb l'ús de l'immoble, els propietaris han d'evitar les activitats prohibides en els estatuts i les que siguin danyoses per a la finca, immorals, perilloses, insalubres i incòmodes.
Òrgans de direcció:
L'òrgan de direcció d'una comunitat de propietaris és la junta de propietaris, la qual està formada per tots els propietaris dels pisos i locals de l'edifici. Els seus màxims representants són el president, el vicepresident i el secretari.
Aquest òrgan es reuneix com a mínim una vegada a l'any en una junta ordinària (convocada amb una antel•lació mínima de 8 dies naturals), on es vota l'aprovació del pressupostos i els comptes de la comunitat i es tracten els altres assumptes inclosos en l'ordre del dia. No obstant això, si en algun moment sorgeix un tema urgent d'interès general es pot convocar una junta extraordinària, on tan sols cal que els propietaris hagin pogut tenir coneixement de la convocatòria (no 3 dies abans, com exigia l'anterior legislació).
Normalment és el president de la comunitat qui convoca les juntes. Tanmateix, un veí o una veïna pot convocar-ne una si aconsegueix el suport d'una quarta part dels veïns que sumats representin el 25% per cent de les quotes de participació del total de l'edifici.
Qualsevol propietari pot proposar a la junta un tema i demanar-ne l'estudi. Per això cal que remeti un escrit en què proposi el tema al president, el qual està obligat a incloure aquesta iniciativa en l'ordre del dia de la propera convocatòria de junta.

Representants de la Comunitat:
El president, el vicepresident, el secretari i l'administrador són, juntament amb la junta de propietaris, els òrgans de govern de la comunitat.
El president ha de ser un propietari d'un habitatge. Pot ser escollit per acord majoritari, per sorteig o ser designat per torn rotatiu, depenent el que hagi acordat la junta. El càrrec dura un any si no és que els estatuts estableixin el contrari.
El president és el representant legal de la comunitat. Les seves obligacions són:
a) Convocar i presidir les reunions de la junta de propietaris.
b) Representar la comunitat judicialment i extrajudicialment.
c) Elevar a públics els acords, si escau.
d) Vetllar pel bon funcionament de la comunitat i pel compliment dels deures del secretari i de
l'administrador.
e) Qualssevol altres funcions que estableixi la llei.
El vice-president és un càrrec facultatiu, segons el que hagi establert la comunitat de propietaris. A l'igual que el president, s'escull per acord majoritari, per sorteig o torn rotatiu. El seu càrrec també dura un any.
Les seves funcions es limiten a substituir el president en els casos d'absència, vacant o impossibilitat d'aquest, i ajudar-lo en totes les seves funcions.
El secretari ha de ser escollit per la comunitat però, a diferència del president, pot ser un professional reconegut per exercir aquesta funció, com per exemple un administrador de finques o una empresa dedicada a aquesta activitat. Igualment, les funcions de secretari pot exercir-les el president, a no ser que els estatuts de la comunitat estableixin el contrari.
La durada del càrrec és també d'un any, si no és que els estatuts estableixen un altre termini.
Les funcions del secretari es resumeixen en:
• Expedir, amb el vist i plau del president, els certificats als propietaris conforme es troben al corrent del pagament de les despeses de la comunitat o aportacions al fons de reserva.
• Expedir, amb el vist i plau del president, els certificats de les actes de les juntes de propietaris.
• Guardar els llibres d'actes de les juntes de propietaris i conservar durant el termini de cinc anys totes les convocatòries, comunicacions, apoderaments i altres documents importants de les reunions de la junta de propietaris.
El càrrec d'administrador pot ser exercit pel propi president o pel secretari, si no és que els estatuts estableixen una altra cosa. Si no hi ha acord en contrari la durada del càrrec serà d'un any.
Les funcions d'un administrador són les següents:
1. L'administrador gestiona els assumptes ordinaris de la comunitat i exerceix les funcions següents:
a) Prendre les mesures convenients i fer els actes necessaris per a conservar els béns i el funcionament.
correcte dels serveis de la comunitat.
b) Vetllar perquè els propietaris compleixin les obligacions i fer-los els advertiments pertinents.
c) Preparar els comptes anuals de l'exercici precedent i el pressupost.
d) Executar els acords de la junta de propietaris i fer els cobraments i els pagaments que corresponguin.
e) Decidir l'execució de les obres de conservació i reparació de caràcter urgent, de la qual cosa ha de donar
compte immediatament a la presidència.
f) Pagar, amb autorització de la presidència, les despeses de caràcter urgent que poden ésser a càrrec del
fons de reserva.
g) Les altres funcions que expressament li siguin delegades per la junta de propietaris o atribuïdes per la llei.
2. L'administrador és responsable de la seva actuació davant la junta de propietaris.

Coeficients de participació:
El coeficient de participació expressa el valor (%) proporcional de cada pis o local en el conjunt de l'immoble i, en la majoria dels casos, serveix per fixar també la quota de participació en les despeses. Es fixa en funció de la superfície útil de cada pis o local i una vegada fixades les quotes només es poden modificar per unanimitat de tots els copropietaris o per resolució judicial.
En cas d'incompliment de l'obligació del pagament de les quotes la comunitat les pot exigir per via judicial.


Menu Principal