El Suprem confirma que enginyers i enginyers tècnics poden realitzar Informes d'Avaluació d'Edificis

article 1

La sentència 2765/2016 de la Sala Tercera del TS de 22 Desembre 2016 (Nº rec.177/2013) desestima el recurs contenciós-administratiu interposat contra el Reial decret 235/2013, de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis.

 

Segons ha explicat a Europa Press el Consell General de Graduats en Enginyeria branca Industrial i Enginyers Tècnics Industrials a Espanya (Cogiti), la sentència del Suprem, de la qual ha estat ponent Ha estat ponent l'Excm. Sr. D. Angel Ramon Arozamena Laso, estableix que qui estigui en possessió de qualsevol titulació acadèmica i professional habilita per a la redacció de projectes, l'adreça d'obres o l'adreça d'execució d'obres d'edificació pot realitzar tot l'informe d'avaluació o solament una part, com és la certificació energètica. D'acord amb el Cogiti, la "desafortunada interpretació" de la llei per part d'algunes administracions, "en termes totalment restrictius en favor d'arquitectes i arquitectes tècnics", ha generat "una gran problemàtica" per als professionals de l'enginyeria, que "de forma sistemàtica veien frustrades les seves possibilitats de realitzar els citats treballs". La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ja va donar la raó a aquest col•lectiu en un informe en el qual s'indica que l'exclusió dels enginyers tècnics industrials de la redacció dels IEE constitueix una restricció d'accés a l'activitat econòmica d'acord amb la llei de Garantia de la Unitat de Mercat .

Així mateix, l'Autoritat Basca de la Competència (AVC) va emetre un informe en aquesta línia al juny de 2016, en el qual establia l'obligació d'acceptar els IEE realitzats pels enginyers i enginyers tècnics.

El President del Cogiti, José Antonio Galdón Ruiz, ha manifestat la seva satisfacció per la sentència del Suprem i ha afirmat que és necessari "apostar per una competència sana que fomenti la competitivitat i generi garanties i seguretat a la societat".

Objecte del recurs: qui ha de ser el tècnic competent?
Conforme assenyala el Fonament de Dret Quart: «l'objecte del present recurs està exclusivament constituït per un incís de la redacció de l'article 1.3 p) del Reial decret 235/2013 i la disposició addicional quarta, que es refereix a la norma de desenvolupament. L'article 1.3.p) estableix que el tècnic competent, és el "tècnic que estigui en possessió de qualsevol de les titulacions acadèmiques i professionals habilitan per a la redacció de projectes o adreça d'obres i adreça d'execució d'obres d'edificació o per a la realització de projectes de les seves instal•lacions tèrmiques, segons l'establert en la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, o per a la subscripció de certificats d'eficiència energètica, o hagi acreditat la qualificació professional necessària per subscriure certificats d'eficiència energètica segons el que s'estableixi mitjançant l'ordre prevista en la disposició addicional quarta ".

D'aquest precepte es posa en dubte solament aquesta segona part que hem destacat, per considerar que l'incís "o per a la subscripció de certificats d'eficiència energètica" no pot admetre's per no existir avui cap norma amb rang de Llei que hagi atorgat aquesta competència i, en relació amb la part final del precepte per entendre que es tracta d'una remissió en blanc a una norma de rang insuficient.

La resta dels preceptes que es consideren nuls no fan sinó aplicar el criteri del concepte de "tècnic competent", de manera que la seva virtualitat ha de seguir necessàriament la mateixa sort que la del precepte transcrit. En conseqüència, la impugnació dels preceptes 1.3 i), f), i g), relatius a quins tècnic pot emetre els diferents tipus de certificats d'eficiència energètica, i dels articles 7.1 i 8, han de considerar-se objecte d'aquest recurs per la seva connexió amb el precepte que defineix la figura del tècnic competent, però no aïlladament considerats.»

Extralimitació reglamentària?
El Consell Superior de Col•legis d'Arquitectes d'Espanya al•legava vicis del procediment amb efectes invalidants, vulneració del principi de legalitat i dels dels principis d'interdicció de l'arbitrarietat i de seguretat jurídica, que el Suprem descarta.

Pel que fa al problema de la il•legalitat denunciada, diu la Sala: «Es denuncia una extralimitació reglamentària però sense especificar a aquests professionals que suposadament ara, en contra del previst en la Llei, poden emetre els certificats. D'altra banda, també cal tenir present que aquesta futura ordre o aquesta atribució específica de competència per emetre els certificats pogués estar emparada per una norma amb rang de Llei, excloent d'aquesta manera la il•legalitat denunciada. Per tant, no hi ha en la redacció del Reial decret vulneració del principi de legalitat ni en el seu vessant formal ni en el seu vessant material.» (Fonament Jurídic Sisè)

Quant a la seguretat jurídica, la Sala argumenta (Fonament Jurídic Setè): «com admet implícitament la part recurrent, en l'actualitat la determinació dels professionals habilitats per emetre el certificat està regulada. Quant a l'ordre ministerial de la disposició addicional quarta, s'haurà d'esperar al fet que, si escau, es dicti i es publiqui per valorar el seu contingut i el compliment dels principis de jerarquia o seguretat jurídica.

En definitiva, el tècnic competent és el tècnic competent tècnicament, que hagi acreditat la qualificació necessària per subscriure aquests certificats d'eficiència energètica. No s'adverteix cap il•legalitat en aquesta previsió, fora de perill el que es disposi en aquesta ordre prevista de futur. I no és una remissió en blanc lloc que estableix -així ho ressalta alguna de les parts codemandadas precisament que en la mateixa "es determinaran les qualificacions professionals requerides per subscriure els certificats d'eficiència energètica, així com els mitjans d'acreditació" però sense llibertat absoluta, lògicament, per als ministeris implicats, sinó, obligatòriament, tenint en compte "la titulació, la formació, l'exigència i complexitat del procés de certificació".

En conclusió, es pot afirmar que els principis invocats per la part recurrent no han estat infringits pel Reial decret recorregut, contenint una regulació del tècnic competent per emetre el certificat d'eficiència energètica raonable.»